Algemene Voorwaarden ICTWaarborg – B2B

Versie oktober 2017

Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers.
De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van
zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden, namelijk:

Module A. Algemeen
Module B. Ontwikkeling (web)applicaties
Module C. Hosting / SaaS
Module D. Hardware
Module E. Telecom
Module F. Detachering
Module G. Huur Hardware
Module H. Onderhoud en ondersteuning
Module I. Advies en cursus

In deze versie van de algemene voorwaarden voor Zola.nu zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst.

Module A. Algemeen 3
Module D. Hardware 13

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Acceptatietest: is een (begrensde) verplichte testinspanning te leveren door Opdrachtgever teneinde het Project af te ronden.
 • Algemene Voorwaarden: deze voorwaarden, die modulair zijn opgebouwd.
 • Dienst: de door Opdrachtnemer te leveren prestatie, waaronder ook ontwikkeling en/of onderhoud van software, applicaties, programmatuur etc. In de Overeenkomst wordt bepaald om welke Diensten het gaat en in deze Algemene Voorwaarden worden nadere regels gesteld voor specifieke Diensten.
 • Gebrek: het niet voldoen aan de Specificaties.
 • Gebruiker: de (eind)gebruiker die de door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever geleverde Dienst/Project gebruikt.
 • Hardware: apparatuur die wordt geleverd door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 • Materialen: bijvoorbeeld(web)applicaties, software, programmatuur, adviezen of rapporten.
 • Medewerker: een werknemer, freelancer/zelfstandige zonder personeel of een door Opdrachtnemer van een derde ingeleende hulppersoon, die door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever wordt ingezet c.q. werkzaamheden verricht.
 • Module: een module van deze Algemene Voorwaarden waarin bepalingen zijn opgenomen met betrekking tot een specifiek werkterrein.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Opdrachtnemer een Overeenkomst heeft gesloten. Tevens wordt bedoeld degene die met Opdrachtnemer daarover in onderhandeling treedt of is, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.
 • Opdrachtnemer: Zola.nu, gevestigd te Heemstede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53949897 en deelnemer van de brancheorganisatie ICTWaarborg.
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever.
 • Overmacht: een tekortkoming die de schuldenaar niet kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 • Project: de werkzaamheden die Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever zal verrichten, zoals omschreven in de offerte en/of in de Overeenkomst.
 • Projectmanagementsysteem: elektronisch systeem dat kan worden gebruikt voor het beheer van het Project en voor communicatie tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever over de uitvoering van de Overeenkomst.
 • Resultaten: de resultaten van de werkzaamheden die Opdrachtnemer op grond van de Overeenkomst uitvoert.
 • Schriftelijk: onder Schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende vaststaat.
 • Specificaties: de functionele en technische beschrijving van het Project.
 • Website: https://www.zola.nu

Naam (Opdrachtnemer)

Zola.nu

Handelend onder

Zola.nu

Vestigingsadres

Melchior Treublaan 2 2101GR Heemstede

Postadres

Melchior Treublaan 2 2101GR Heemstede

Telefoonnummer

023-7430475

E-mailadres

arjan@zola.nu

BTW-nummer

NL 1612.91.429.B01

KvK-nummer

53949897